Examination Schedule of Post Graduate Diploma in Psychological Counselling - 2073

01 August 2016 EducationSansar Exam Routines

त्रिभुवन विश्वोविद्यालय, परीक्षा नियंत्रंद कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ सालमा संचालन गरिने पोस्ट ग्रजुएट डिप्लोमा ईन् कोउनसिलिङ्ग साईकोलोजिका पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्रमअनुसार संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रक्रशित गरिएको छ

More Exam Routines