Examination Schedule of B. Tech (Food) 1st, 2nd, 3rd and 4th year - 2073

01 August 2016 EducationSansar Exam Routines

त्रिभुवन विश्वोविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ सालमा संचालन गरिने विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत बी. टेक (फुड) प्रथम, द्वितीय, र चतुर्थ वर्ष पुरा तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा निम्न कार्यक्मानुसर संचालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको छ ।

परीक्षा समय: दिउसो १ बजे

Date I Year II Year III Year IV Year
2073/05/15 Physics      
2073/05/16   Principles of Food Processing    
2073/05/17       Dairy Technology
2073/05/20     Bio-Chemical Engineering  
2073/05/22 Instrumental Techniques of Analysis      
2073/05/24   Bio-Chemistry and Human Nutrition    
2073/05/26       Operations Research and Food Plant Management
2073/05/28     Food Quality Control and Analysis  
2073/05/31 Math and Statistics      
2073/06/02   TEP - 1    
2073/06/04       Storage and Packaging Technology
2073/06/05     TEP - III  
2073/06/06 Basic and Food Microbiology      
2073/06/07   Food Engineering    
2073/06/9     TEP - II  
2073/06/10 Chemistry      
2073/06/11   Food Chemistry    
2073/06/12     Industrial Microbiology  
2073/06/13 Basics Principles of Engineering      

More Exam Routines